new admin

Одит – Корект ООД сключи рамково споразумение за сътрудничество с водещите актюери Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd.

Споразумението позволява на Одит – Корект ООД да си сътрудничи с един от водещите актюери в Европа Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd. в осъществяването на независим финансов одит на застрахователни и презастрахователни дружества, както и да одитира отчетите им за надзорни цели, изготвени съгласно Solvency II.

Одит – Корект ООД сключи рамково споразумение за сътрудничество с водещите актюери Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd. Read More »

ПОДХОД ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор Статията разглежда обезценката на финансовите активи в светлината на МСС 39. Стандартът препоръчва финансов актив или група от финансови активи да бъдат обезценени при наличие на обективни доказателства за това. Тази препоръка поставя счетоводители и одитори в ситуация да допуснат грешка в преценката си

ПОДХОД ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ Read More »

ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор Статията разглежда едно от предизвикателствата на Директивата Solvency II – прилагането на подхода за подробен преглед. Въпреки че европейският регулаторен орган EIOPA дава насоки за приложението на подхода, то съществуват редица въпроси относно неговото приложение. Ние предлагаме количествен модел като основа на одитна процедура

ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА Read More »

Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”. Общата стойност на проекта е 188 299,14 лева. Делът на европейското финансиране е 100%. Проектът е финансиран от Оперативна програма

Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064 Read More »

Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Пресконференцията откри

Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064 Read More »

Проведено първо планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

В периода 08 – 14 юли 2018 г. в Ларнака, Кипър се проведе първото обучение по проекта. Обучението „Работа с правила, процедури, методики за независим финансов одит в застраховането“ имаше за цел да формира активно поведение на целевата група в запознаването и изполването на разработените правила, процедури, методики за независим финансов одит в застраховането. Методите, които

Проведено първо планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”. Read More »

Проведено второ планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

В периода 20 – 24 август 2018 г. в гр. Сандански се проведе второто обучение по проекта. Обучението „Приложение на иновативна система за вътрешнофирмени обучения и повишаване на квалификацията в Одит – Корект ООД“ имаше за цел да формира активно поведение на членовете в целевата група, с последващи дейности за включване в процеса на обучение

Проведено второ планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”. Read More »

Форум „Добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II“ по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

На 21 септември от 10:00 часа ще се проведе форум, на който ще бъдат представени резултатите от проект BG05M9OP001-4.001-0064.

Форум „Добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II“ по Проект BG05M9OP001-4.001-0064 Read More »