Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”. Общата стойност на проекта е 188 299,14 лева. Делът на европейското финансиране е 100%. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът предвижда осъществяването на седем дейности, обхваща целева група от 12 служители на Одит – Корект ООД и въвеждането на две социални иновации в партньорство с Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd.