Одит – Корект ООД сключи рамково споразумение за сътрудничество с водещите актюери Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd.

Споразумението позволява на Одит – Корект ООД да си сътрудничи с един от водещите актюери в Европа Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd. в осъществяването на независим финансов одит на застрахователни и презастрахователни дружества, както и да одитира отчетите им за надзорни цели, изготвени съгласно Solvency II.