GDPR политика

GDPR Политика

Образец на уведомление за поверително третиране на личните данни

Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на Данните

Процедура за прозрачност при обработване на лични данни