Одиторски услуги

аудит лого
  • Независим финансов одит на финансови отчети
  • Одиторски услуги по договорени процедури съгласно МОС 4400
  • Одиторски услуги по компилиране на финансова информация по МОС 4410
  • Одиторски услуги по преглед на прогнозна финансова информация по МОС 3400
  • Доклади за изразяване на сигурност относно контролите в обслужващата организация po МОС 3402
  • ИТ одит
  • Одиторски услуги по системите за вътрешен контрол
  • Одит на проекти, финансирани по програми на ЕС