ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор

Статията разглежда едно от предизвикателствата на Директивата Solvency II – прилагането на подхода за подробен преглед. Въпреки че европейският регулаторен орган EIOPA дава насоки за приложението на подхода, то съществуват редица въпроси относно неговото приложение. Ние предлагаме количествен модел като основа на одитна процедура при подробен преглед на инвестициите в предприятия за колективни инвестиции (колективни инвестиционни схеми). Моделът е разновидност на този на Dor, Jagannathan и Meier (2003) за анализ на инвестиционния стил и се прилага при наличие на ограничена информация относно структурата на инвестиционните портфейли.