Проведено първо планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

В периода 08 – 14 юли 2018 г. в Ларнака, Кипър се проведе първото обучение по проекта. Обучението „Работа с правила, процедури, методики за независим финансов одит в застраховането“ имаше за цел да формира активно поведение на целевата група в запознаването и изполването на разработените правила, процедури, методики за независим финансов одит в застраховането. Методите, които се приложиха бяха: кратки лекции, дискусия, работа в малки групи, фокусирани към конкретни проблеми и казуси. Целта беше да се помогне и улесни използването на одитната програма за независим финансов одит на Solvency II баланс.

Темите, които бяха засегнати:

Националната и европейска нормативна база по Solvency II

Одтина програма за провеждане на преглед на Solvency II баланс на застрахователно дружество

Представяне на работното задание: Solvency II Balance Sheet Review of Asset Insurance JSC

Структура на Solvency II баланс

Оценка и одит на активите

Оценка и одит на пасивите

Преглед на пруденциалните показатели за платежоспособност

Попълване на отчетните форми на КФН