Публикации

Екипът на Одит – Корект ООД ежедневно се сблъсква с решаването на различни казуси в одита, счетоводството, корпоративните финанси и оценяването. Знанието, което притежаваме и споделяме за решаването на казусите на клиентите ни оформяме в редица публикации като резюмета технически документи, статии, бизнес казуси.

ПОДХОД ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор Статията разглежда обезценката на финансовите активи в светлината на МСС 39. Стандартът препоръчва финансов актив или група от финансови активи да бъдат обезценени при наличие на обективни доказателства за това. Тази препоръка поставя счетоводители и одитори в ситуация да допуснат грешка в преценката си […]

ПОДХОД ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ Read More »

ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор Статията разглежда едно от предизвикателствата на Директивата Solvency II – прилагането на подхода за подробен преглед. Въпреки че европейският регулаторен орган EIOPA дава насоки за приложението на подхода, то съществуват редица въпроси относно неговото приложение. Ние предлагаме количествен модел като основа на одитна процедура

ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА Read More »