Публикации

Екипът на Одит – Корект ООД ежедневно се сблъсква с решаването на различни казуси в одита, счетоводството, корпоративните финанси и оценяването. Знанието, което притежаваме и споделяме за решаването на казусите на клиентите ни оформяме в редица публикации като резюмета технически документи, статии, бизнес казуси.

ПОДХОД ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор Статията разглежда обезценката на финансовите активи в светлината на МСС 39. Стандартът препоръчва финансов

Прочетете повече »

ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор Статията разглежда едно от предизвикателствата на Директивата Solvency II – прилагането на подхода за

Прочетете повече »