Консултантски услуги

аудит лого
 • Модернизиране на счетоводни системи и системи за корпоративно управление
 • Разработване на единен сметкоплан за счетоводно отчитане
 • Реорганизиране на счетоводството при реструктуриране или разширяване на бизнеса
 • Оценяване на ефективността от счетоводната функция
 • Консултации при водене на счетоводство и съставяне на отчети
 • Диагностициране на бизнеса и финансовото състояние
 • Провеждане на прединвестиционни проучвания (Due Diligence)
 • Управления на разходите
 • Услуги по финансиране на проекти, включително привличане на проектно финансиране, частно- държавни проекти за партньорство
 • Капиталови пазари (консултации на малцинствени участия)
 • Бизнес консултации, риск и вътрешен одит
 • Изготвяне на вътрешна методология, свързана с регулаторни изисквания
 • Оценка за ефективност, ефикасност и икономичност на операциите и бизнес процесите в организациите