Счетоводни и консултантски услуги

аудит лого
 • Модернизиране на счетоводни системи и системи за корпоративно управление
 • Разработване на единен сметкоплан за счетоводно отчитане
 • Реорганизиране на счетоводството при реструктуриране или разширяване на бизнеса
 • Водене на счетоводство съгласно Национални счетоводни стандарти и МСФО
 • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети
 • Изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за ДДС
 • ТРЗ и управление на персонала
 • Диагностициране на бизнеса и финансовото състояние
 • Провеждане на прединвестиционни проучвания (Due Diligence)
 • Капиталови пазари (консултации на малцинствени участия)
 • Бизнес консултации, риск и вътрешен одит
 • Изготвяне на вътрешна методология, свързана с регулаторни изисквания
 • Оценка за ефективност, ефикасност и икономичност на операциите и бизнес процесите в организациите