Проведено второ планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

В периода 20 – 24 август 2018 г. в гр. Сандански се проведе второто обучение по проекта. Обучението „Приложение на иновативна система за вътрешнофирмени обучения и повишаване на квалификацията в Одит – Корект ООД“ имаше за цел да формира активно поведение на членовете в целевата група, с последващи дейности за включване в процеса на обучение на нови служители или по-младши такива и повишаване на квалификацията си. Методите, които се приложиха бяха кратки лекции, дискусия, работа в малки групи, симулационни игри, начални и подпомагащи игри, работа с реали данни. Целта бе да се помогне на служителите в Одит – Корект ООД да повишават своята квалификация и едновременно с това да предават опита си на други свои колеги.

Тематичният план включваше:

Шест стъпки за успешно формиране на одитен екип

Инструкции за обучение на кадрите: Пет иновативни метода

Златни мерки за стимулиране на кадрите

Игра за помощник одитори „Моят одитен dream team“

Игра за помощник одитори „Моята система от методи за обучение“

Игра за външни консултанти „Моята система от методи за обучение“

Одитори обучават неодитори

Външни консултанти обучават