Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията откри г-жа Росица Тричкова, регистриран одитор и д.е.с. Бяха представени целите, задачите, дейностите по проекта. Специално внимание се обърна на двете социални иновации, които ще бъдат въведени след реализирането на проекта.
Пресконференцията уважиха както голяма част от участниците по проекта, така и много представители на бизнеса и регулаторните институции.