Оценителски услуги

аудит лого
  • Бизнес оценки
  • Оценки за отчитане по МСФО и US GAAP
  • Оценка на нематериални активи
  • Оценка на недвижими имоти и движима собственост
  • Преоценка на активи в съответствие с НСФОМСП и МСФО