ПОДХОД ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

Росица Тричкова, д.е.с ,регистриран одитор Нигохос Канарян, PhD, д.е.с, регистриран одитор

Статията разглежда обезценката на финансовите активи в светлината на МСС 39. Стандартът препоръчва финансов актив или група от финансови активи да бъдат обезценени при наличие на обективни доказателства за това. Тази препоръка поставя счетоводители и одитори в ситуация да допуснат грешка в преценката си поради субективност. Характеристиките и динамиката на финансовите пазари изискват финансовите инструменти да се наблюдават непрекъснато. Ние предлагаме набор от показатели за обективна преценка за обезценяване на финансови активи на разположение за продажба. Първият показател е спад в цената на финансов актив поне 20% в продължение на най-малко два месеца. Вторият показател е водещият икономически показател Purchasing Managers’ Indices. Неговата цел е да потвърди сигнала за обезценка, дадена от пазарния показател. Предложеният подход позволява необходимостта от обезценка на финансовите активи на разположение за продажба да бъде разглеждана всеки месец.