Форум „Добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II“ по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

На 21 септември от 10:00 часа ще се проведе форум, на който ще бъдат представени резултатите от проект BG05M9OP001-4.001-0064.