Одит – Корект ООД е бенефициент по проект BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение”, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Одит – Корект ООД е бенефициент по проект BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение”, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Цел на проекта: В рамките на процедурата се цели оказване на съдействие на лицата от целевата група и членове на техните семейства във връзка с достъпа им до заетост […]

Одит – Корект ООД е бенефициент по проект BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение”, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Read More »