Audit correct

Оценителски услуги

 

- Бизнес оценки

- Оценки за отчитане по МСФО и US GAAP

- Оценка на нематериални активи

- Оценка на недвижими имоти и движима собственост

- Преоценка на активи в съответствие с НСФОМСП и МСФО