Audit correct

Консултантски услуги

Обслужване на проекти

 

- Морденизиране на счетоводни системи и системи за корпоративно управление

- Разработване на методология за намаляване на времето, необходимо за съставяне на отчети

- Реорганизиране на счетоводството при реструктуриране или разширяване на бизнеса

- Aутсорсване на счетоводство, реконструкция на счетоводство

- Оценяване на ефективността от счетоводната функция в холдинги

- Оценяване и повишаване на системите за вътрешен контрол

- Консултации при водене на счетоводство и съставяне на отчети

- Услуги по стратегическо консултиране.

- Диагностициране на бизнеса и финансовото състояние

- Провеждане на прединвестиционни проучвания (Due Diligence)

- Реорганизация на холдингови структури

- Маркетингови проучвания

- Управления на разходите

- Разработване на програми за регионално развитие

- Генериране на местни финанси

- Изграждане на регионални системи за управление на бюджетни процеси

- Консултанска помощ при приватизационни сделки

- Консултиране на екологични проекти

- Услуги по финансиране на проекти, включително привличане на проектно финансиране, частно- държавни проекти за партньорство

- Капиталови пазари (консултации на малцинствени участия)