Audit correct

(Български) Форум „Добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II“ по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Sorry, this entry is only available in Български.

read more

(Български) Проведено второ планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

Sorry, this entry is only available in Български.

read more

(Български) Проведено първо планирано обучение на целевата група по проект Проект BG05M9OP001-4.001-0064 “ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТИТЕ В ОДИТОРСКИТЕ И КОНСУЛТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”.

Sorry, this entry is only available in Български.

read more

(Български) Във Витоша парк хотел Одит – Корект ООД проведе встъпителната пресконференция по Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Sorry, this entry is only available in Български.

read more

(Български) Одит – Корект ООД през следващите 12 месеца ще реализира Проект BG05M9OP001-4.001-0064

Sorry, this entry is only available in Български.

read more

(Български) Одит – Корект ООД сключи рамково споразумение за сътрудничество с водещите актюери Lux Actuaries & Consultants (Cyprus) Ltd.

Sorry, this entry is only available in Български.

read more