Audit correct

За Нас

Одит Корект ООД бе основана през 1997 година като одиторска и консултантска фирма. Фирмата работи успешно с водещи български и международни компании в стратегически отрасли повече от 14 години.

 

Одит Корект ООД бе основана през 1997 година като одиторска и консултанска фирма.

 

Нашите лидери :

 

Управляващ съдружникr: Росица Тричкова ДЕС и регистриран одитор от 1992 година. Тя е отговорна за стратегическото развитие на всички дейностти на Одит Корект ООД в България.

 

1. Член на ИДЕС от 1992 г. и на Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС България от 2008 г. до момента

2. Член на Камарата на независимите оценители в България –от 2009 до момента

3. Член на Камарата на данъчните съветници в България- координатор за гр. София- от 2006 до момента

4. Член на одитен комитет на НК „Железопътна инфраструктура“ – 2008 – 2010 год.

5. Член на Одитен комитет на “Столичен електротранспорт” ЕАД –от 2009 до момента

Автор на редица научни публикации в областта на счетоводната отчетност на банковата система и независимия финансов одит.

 

Преподавател- Главен асистент по счетоводна отчетност и анализ към катедра „Счетоводна отчетност” към ВИИ Карл Маркс (УНСС) с лекции и семинарни занятия по:

 • Обща теория на счетоводната отчетност- специалност МИО
 • Счетоводна отчетност в банки и бюджетни организации- специалности Финанси и Счетоводство и контрол
 • Счетоводна отчетност във външнотърговските организации- специалност МИО
 • Анализ на външнотърговската дейност- специалност МИО

 

Управляващ съдружник: Стефан Солаков ДЕС и регистриран одитор от 2009 година. Той е отговорен за изпълнението на редица одити и ръководител екип Данъчни консултации. Помощник одитор от 2005 г. Със стаж в областта на счетоводната отчетност на дружества от различни отрасли повече от 12 години. Ангажиран е с контрола на качеството в компанията и е представител на ръководството по качеството при внедряването на стандарт за качество ISO 9001:2008.

 

Основните ценности на дейността на Одит Корект ООД включват:

 

 • защита интересите на клиентите и стриктно придържане към нормите на професионалната етика
 • последователно предоставяне на висококачествени професионални услуги независимо от търговските ползи или други
 • намаляване на професионалния риск. Поемане на отговорност за професионални грешки. Признаване на професионални грешки и гарантиране реализацията на правата на клиентите за получаване на подходящи компенсации
 • почтенност и откритост в отношенията с клиентите. Отказ да се поемат ангажименти ако те могат да доведат до конфликт на интереси и/или са извън обхвата на професионалната ни компетентност, и/или не могат да бъдат изпълнени поради други ограничения.

 

Основните конкурентни предимства на Одит Корект ООД са:

 

 • Оказване на висококачествени интегрирани професионални услуги съгласно Българските и международните стандарти
 • Обширна продуктова линия с висока професионална компетентност в данъчните и правните услуги, услуги по МСФО
 • Безупречна бизнес репутация
 • Опит в работа с международни компании и финансови институции
 • Най- високи стандарти по отношение на корпоративната култура, технология, техники, стандарти за качество и персонал съвместим с пазарните изисквания.

 

Нашата философия по обслужване на клиенти

 

Управлението на Одит Корект ООД е силно ангажирано за осигуряването на необходими и адекватни гаранции за нашите клиенти.

Затова нашата Компания спазва законовите изисквания и ограничения залегнали в настоящото Българско законодателство и Международните одиторски стандарти, както и изискванията на професионалната ни организация и нашите фирмени стандарти.

Компанията стриктно спазва професионалните принципи на етиката в ежедневните й начинания.

 

Независимост.

Одит Корект ООД е независима компания. Ние имаме установени указания и стандарти осигуряващи независимост, както на ръководството, така и на нашите служители при изпълнението на нашите професионални услуги. Нашите одит и консултантски бизнес са организационно разделени един от друг.

 

Почтеност, безпристрастност.

Избягваме сближаване, което гарантира на нашите клиенти безпристрастен,непредубеден и независим подход при насочване на всички професионални въпроси, правенето на преценки и достигането до заключения.

 

Конфиденциалност.

Одит Корект ООД стриктно следва принципа за конфиденциалност

 

 

Организационна структура

 

Одит Корект ООД е организирана в 4 отдела осигуряващи одиторски, консултански, правни и оценителски услуги:

 

1. Одиторски услуги

№ Отдел

1.1. Отдел по общ одит

- Одиторски услуги
- Счетоводни и данъчни консултации във връзка с изготвяне на финансови отчети

1.2. Отдел по МСФО International Reporting Department

- Одит по МСФО
- Консултации по изготвяне на финансови отчети по МСФО

 

2. Консултантски услуги

№ Отдел

Обслужване на проекти

- Морденизиране на счетоводни системи и системи за корпоративно управление
- Разработване на методология за намаляване на времето, необходимо за съставяне на отчети
- Реорганизиране на счетоводството при реструктуриране или разширяване на бизнеса
- Aутсорсване на счетоводство, реконструкция на счетоводство
- Оценяване на ефективността от счетоводната функция в холдинги
- Оценяване и повишаване на системите за вътрешен контрол
- Консултации при водене на счетоводство и съставяне на отчети
- Услуги по стратегическо консултиране.
- Макроикономически проучвания
- Диагностициране на бизнеса и финансовото състояние
- Провеждане на прединвестиционни проучвания (Due Diligence)
- Реорганизация на холдингови структури
- Маркетингови проучвания
- Управления на разходите
- Услуги по бизнес планиране
- Услуги по корпоративни финанси
- Консултанска помощ при приватизационни сделки
- Консултиране на екологични проекти
- Услуги по финансиране на проекти, включително привличане на проектно финансиране, частно- държавни проекти за партньорство
- Капиталови пазари (консултации на малцинствени участия)

 

3. Правни услуги

№ Отдел

3.1. Отдел данъци и право
- Данъчни консултации
- Данъчно обжалване
- Корпоративни практики
- Финансови разследвания
- Съдебни жалби

 

4. Оценителски услуги

№ Отдел

4.1. Отдел оценителски услуги
- Бизнес оценки
- Оценки за отчитане по МСФО и US GAAP
- Оценка на нематериални активи
- Оценка на недвижими имоти и движима собственост
- Преоценка на активи в съответствие с НСФОМСП и МСФО